Úvod O portálu Podmínky používání a ochrana osobních údajů

Podmínky používání a ochrana osobních údajů

Podmínky používání a ochrana osobních údajů portálu Centrum odborného vzdělávání v elektrotechnice a ICT a jejich využití.

Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem portálu www.odborne-vzdelavani.cz je Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, 541 01 Trutnov, IČO: 69174415, DIČ: CZ69174415, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k tomuto portálu (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který Provozovatel umísťuje na portál www.odborne-vzdelavani.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a  způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání tohoto portálu se řídí těmito pravidly. Tato pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly tím, že  vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na tomto portálu www.odborne-vzdelavani.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Provozovatel uděluje právo Uživatelům využívat textu, souborů poskytnutých ke stažení na tomto portálu k osobním účelům nebo za účelem poskytování vzdělání. Přitom vzdělání musí být poskytováno zdarma a nesmí být dotčeno právo jiných autorů nebo osob.

Shromažďování osobních údajů, jejich ochrana a využití

Přístup na portál www.odborne-vzdelavani.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V  takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto souhlasu, tj. identifikační a adresní údaje týkající se osoby uživatele byly zpracovány Střední průmyslovou školou, Trutnov, Školní 101, 541 01 Trutnov, IČO: 69174415, DIČ: CZ69174415, jakožto správcem za účelem nabízení služeb správce. Osobní údaje Uživatelů spravuje pouze správce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění a nejsou v žádném případě poskytovány třetím stranám nebo využívány k jiným účelům, než uvedených v těchto pravidlech. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv odvolat a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů a využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoliv údaj, který bude potřebný k  naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke  splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o to požádat na emailové adrese webmaster@spstrutnov.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele.

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují portálu zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání.

Jako většina portálů, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků, použitý hardware (např. rozlišení monitoru), software (např. typ internetového prohlížeče a jeho verzi) na tomto portálu, za účelem jeho zdokonalování a  přizpůsobování potřebám Uživatelů.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce tohoto portálu.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách portálu www.odborne-vzdelavani.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a činnost jiných společností nebo osob.

Změny v činnosti související s ochranou osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji činnost související s ochranou osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách a bude vycházet z platných právních předpisů.

Chování Uživatelů

Při používání tohoto portálu Uživatel nesmí zasahovat do jeho bezpečnosti, nesmí tento portál využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst tohoto potálu. Uživatel je rovněž povinen respektovat autorská práva Provozovatele k tomuto portálu.

Ukončení / Omezení přístupu

Provozovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení ukončit nebo omezit Uživateli přístup k tomuto portálu a s ním souvisejícím službám nebo jeho části kdykoli bez oznámení.

Ochranné známky

Některé názvy, produkty a společnosti uvedené na tomto portálu, mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost a právní příslušnost

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním tohoto portálu, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY