Úvod O portálu O projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v technické oblasti“

O projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v technické oblasti“

Informace o projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v technické oblasti“ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Identifikace operačního programu a výzvy

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.3
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo výzvy: 01
Název výzvy: Královéhradecký kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 1.3
Typ projektu: grantový
Kód prioritního tématu: 72
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku.
Typ území: Město

Projekt

Název projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v technické oblasti
Zkrácený název: DVVP v technické oblasti
Název projektu anglicky: Another education of pedagogic workers in the technical area
Předpokládané datum zahájení projektu: 01. 01. 2009
Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 12. 2011
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 35,9
Celkové způsobilé náklady projektu: 4 169 511, 59 Kč

Stručný obsah projektu

V rámci projektu budou vytvořeny vzdělávací kurzy v technické oblasti s využitím ICT a nových technologií pro další vzdělávání pracovníků škol. V souvislosti se vznikajícími Centry odborného vzdělávání budou vytvořeny vzdělávací kurzy v oblasti ICT, strojírenství a elektrotechniky. Bude zpracován obsah minimálně 20 vzdělávacích kurzů, jejich metodika a připraveny výukové materiály. Základním a středním školám v regionu budou kurzy nabízeny různými formami v rámci publicity projektu (tiskové konference, letáky a inzeráty, portál pro nabízené kurzy DVPP). Budou pravidelně pořádány kurzy, ve kterých se účastníci naučí používat ICT a další technologie v přípravě na výuku i přímo ve vyučovacích hodinách. Pro realizaci kurzů bude doplněno a inovováno vybavení školy. Tím bude podpořeno vybudování „Centra odborného vzdělávání - SPŠ Trutnov“.

Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšení nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v technické oblasti s využitím ICT a nových technologií. V minulých letech v rámci programu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) probíhaly kurzy pro pedagogické pracovníky škol v oblasti ICT. Po skončení programu SIPVZ je potřebné rozšiřovat již získané znalosti mnoha pedagogických pracovníků, procvičovat je a seznamovat je s novými technologiemi a to i v dalších oblastech, většinou navazujících na implementaci ICT. Vzhledem k zaměření školy a materiálně technickému vybavení pro oblast ICT, strojírenství, elektrotechniky a automatizace je cílem projektu připravit vzdělávací kurzy (rozsah 8 až 25 hodin) pro konkrétní technologie, připravit obsahovou náplň jednotlivých kurzů, metodiku a pracovní materiály. Bude prováděn průzkum, jehož cílem bude zjištění zájmu pracovníků škol Královéhradeckého kraje o konkrétní kurzy. V návaznosti na výsledky průzkumu bude přizpusobována nabídka kurzů pro realizaci. Pro prezentaci a podporu jednotlivých vzdělávacích kurzů a komunikaci lektorů a účastníků bude vytvořen internetový portál pro oblast dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v technické oblasti.

Celkovým výstupem projektu bude vytvoření základu vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení zejména v technické oblasti s podporou ICT, který podpoří „Centrum odborného vzdělávání - SPŠ Trutnov“.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou zejména pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji. Vzhledem k zaměření projektu do technické oblasti (ICT, strojírenství, elektrotechnika a automatizace) budou zájemci z cílové skupiny převážně učitelé odborných předmětů středních škol, případně správci sítí, ICT koordinátoři a další pracovníci i z ostatních typů základních a středních škol. Vytvořením vzdělávacích kurzů pro nové technologie v daných oblastech budou pracovníci škol (absolventi kurzů) lépe připraveni na efektivnější přípravu a implementaci nových technologií do výuky a bude podpořen jejich profesní odborný růst.

Území dopadu a realizace

Královéhradecký kraj

Akce dokumentů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY